Sunday, October 30, 2011

Data Sosial

Faktor sosial boleh memberi kesan kepada senario pembangunan bandar dan luar bandar. Data sosial tentang komuniti umum yang didapati melalui kajian lapangan dan bancian boleh diguna untuk memformulakan struktur sosial dan demografi sesuatu kawasan. Data bancian penduduk dan perumahan tahun 2010 umpamanya menyediakan banyak petunjuk sosial yang boleh menjadi input yang berguna dalam proses perancangan.

Antara data sosial yang boleh digunakan dalam GIS untuk tujuan perancangan:
 • Penduduk
 • Perumahan
 • Kemudahan Pendidikan
 • Kemudahan kesihatan
 • Lain-lain Kemudahan kemasyarakatan
 • Kemudahan perhubungan dan pengangkutan
Selalunya, pertimbangan sosial digabungkan dalam proses perancangan dalam bentuk penilaian kesan sosial (SIA). SIA menggunakan data demografi untuk menjana statistik dan peta tema kawasan tertentu yang menonjolkan pemboleh ubah sosial yang berbeza.

Lapisan data sosial juga boleh dibawa masuk kedalam GIS untuk menunjukkan perubahan seperti pertumbuhan atau kemerosotan penduduk. Hasil analisis data sosial seperti  kemudahsampaian penduduk kepada kemudahan boleh digunakan untuk menentukan lokasi kemudahan yang baru.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, October 22, 2011

Data Alam Sekitar

Mengenalpasti keadaan alam sekitar pada awal proses perancangan boleh banyak membantu untuk mengelakkan impak negatif  dan potensi konflik yang bakal berlaku seterusnya menolong meletakkan perancang dalam aliran utama iaitu pertarungan yang sedang berlangsung untuk memastikan planet kita terus wujud. Adalah perlu untuk data alam sekitar dikutip dan dianalisis sebagai sebahagian daripada proses perancangan berkaitan dengan pengurusan sumber asli atau pengurusan kawasan sensitif alam sekitar (KSAS).

Antara contoh set dataset alam sekitar yang boleh dibawa masuk dalam GIS untuk tujuan perancangan:
 • Kawasan hutan
 • Taman Negara, dan taman negeri
 • Geologi
 • Topografi
 • Ciri-ciri tanah
 • Tasik dan sungai
 • Kawasan tadahan air
 • Taman marin
 • Kawasan habitat hidupan liar
 • Data iklim

Mungkin peralatan perancangan yang paling kerap digunakan untuk menganalisis data alam sekitar adalah penilaian kesan terhadap alam sekitar (EIA). EIA digunakan untuk meramal dan menilai impak projek cadangan dan alternatifnya, dan kerap digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak yang berminat dengan potensi impak .

Lapisan data alam sekitar boleh digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan potensi pembangunan bandar yang mungkin berhadapan dengan KSAS. Data ini mungkin akan menghasilkan komponen yang berharga kepada EIA atau boleh digunakan oleh badan kerajaan yang relevan untuk merumuskan pelan strategik. Dengan populasi manusia yang sekarang ini mencecah jutaan orang, adalah penting untuk seorang jururancang untuk memaksimumkan penggunaannya alam sekitar yang ada untuk memformulakan pembangunan mampan yang terbaik.

Penggunaan GIS sebagai alat perancangan memungkinkan usaha ini dilakukan dengan berkesan. Namun rekabentuk lapisan data memainkan peranan yang besar untuk memastikan data yang disediakan sesuai dengan jenis analisis yang bakal dilaksanakan.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, October 15, 2011

Data Untuk Perancangan Bandar dan Wilayah

Untuk mempersembahkan analisis yang diperlukan berhubung alam bina dan persekitaran semulajadi, seorang jururancang  perlu mengumpul dan mengklasifikasikan data yang releven. Tanpa lapisan data yang sesuai, pelan dan polisi yang penting tidak boleh diformulakan atau dipersembahkan kepada pembuat keputusan dan awam.

Apabila memformulakan pelan dan polisi, ada beberapa faktor yang perlu diambil kira. Untuk seorang jururancang mengukuhkan gambaran lengkap tugasan di tangan, mereka perlu tahu dan mempunyai akses kepada semua data yang relevan.

Secara umumnya, ada tiga kategori data perancangan iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Bagaimanapun, data perancangan tidak diklasifikasikan secara eksklusif sebagai alam sekitar, sosial dan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan rajah dibawah, kategori tersebut boleh ditindih.

BELAJAR SENDIRI QGIS. - KLIK SINI -

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, October 1, 2011

Mempersembahkan Hasil Analisis

GIS boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, menganalisis dan memaparkan data ruangan / spatial. Sehubungan itu keupayaan GIS untuk memaparkan data boleh digunakan untuk mempersembahkan hasil analisis.

Untuk mempersembahkan hasil analisis, perlu diketahui kepada siapa ia akan diberikan dan bagaimana ia akan disampaikan. Kaedah untuk mempersembahkan hasil kerja GIS bergantung pada format persembahan iaitu sama ada dalam bentuk laporan, poster atau taklimat.  

QGIS mempunyai tool untuk mencetak peta mengikut saiz kertas yang diperlukan. Dalam bentuk digital QGIS berupaya untuk menyimpan paparan dalam bentuk imej dan fail pdf. Oleh itu kreativiti diperlukan untuk mempersembahkan hasil analisis secara berkesan. 

Sekali lagi diingatkan GIS hanyalah tools bukannya kotak ajaib atau Doreamon yang boleh mengeluarkan hasil secara automatik.

BELAJAR SENDIRI QGIS - Klik sini

Selamat mencuba .........................................
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"